Grensoverschrijdend gedrag

Reglement Grensoverschrijdend gedrag

Maart 2024

  1. DOEL VAN HET PROTOCOL

Dit protocol is een leidraad in geval van grensoverschrijdend gedrag door een deelnemer bij
activiteiten van de Futen. Deelnemers kunnen zijn: leden van de Futen, introducees en gasten. De
Statuten Artikel 7 lid 2 en lid 5 voorzien in de mogelijkheid om het lidmaatschap onmiddellijk te
beëindigen indien van de Futen niet kan worden gevraagd het lidmaatschap te laten voortduren.

Het protocol is bedoeld voor grensoverschrijdend gedrag. In andere situaties voorzien de Statuten
onder Artikel 9 lid 1 en lid 2 in maatregelen om het lidmaatschap te beëindigen.

DEFINITIE GRENSOVERSCGRIJDEND GEDRAG
De definitie van grensoverschrijdend gedrag luidt: handelingen van een groep of individu, die door
een persoon, die deze handelingen als tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of
intimiderend worden beschouwd. Grensoverschrijdend gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of
ander non-verbaal gedrag. Het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele
toenadering of -intimidatie. Een strikte afbakening van deze begrippen is niet mogelijk, want pesten
kan een vorm van seksuele intimidatie zijn, discriminatie kan een vorm van agressie zijn enzovoort.
Dit gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die hiermee wordt
geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam. Bij grensoverschrijdend gedrag brengt
iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Grensoverschrijdend gedrag kan
overal voorkomen, dus ook bij de Futen.

  1. FUTEN-ACTIVITEITEN

Als een FUTEN-lid tijdens deelname aan een activiteit zich zodanig gedraagt dat (leden van) de
vereniging de Futen dit als grensoverschrijdend gedrag beoordelen, wordt allereerst bepaald – indien
noodzakelijk na advies van derden – of dit een strafrechtelijke of een intern-disciplinaire situatie
betreft. Het bestuur van de Futen past uiteraard allereerst hoor en wederhoor toe en vormt daarover
een dossier.

2.1. Disciplinair traject
Als er geen aangifte wordt gedaan kan een disciplinair traject volgen. Het bestuur van de Futen past
hoor en wederhoor toe en vormt daarover een dossier. Zij neemt een conceptbesluit dat kan bestaan
uit de volgende maatregel(en):

  • excuses aan betrokkene in geval van onterechte melding;
  • een waarschuwing;
  • eenzijdige opzegging van het lidmaatschap.

Vervolgens vraagt het bestuur aan de Vertrouwenscommissie om het besluit te toetsen.
Gezien het vertrouwelijke karakter worden de maatregelen voortvloeiende uit dit traject niet door de
Ledenvergadering bekrachtigd, maar door een in te stellen vertrouwenscommissie.

2.2 Strafrechtelijk traject
In het geval van een mogelijke strafrechtelijke situatie wordt aangifte bij justitie gedaan en schorst
het bestuur het lid met directe ingang tot de rechtelijke uitspraak. Het bestuur informeert de leden
van de Futen en het TKBN bestuur. Bij schuldigverklaring wordt de schorsing definitief. Bij vrijspraak
wordt de schorsing opgeheven en informeert het bestuur van de Futen de leden van de Futen en de
TKBN. Schorsing bij de vereniging houdt in dat daarmee het bondslidmaatschap bij de TKBN vervalt.

2.3 Overname schorsing, opzegging of royement
Als aangifte is gedaan bij justitie van een mogelijke strafrechtelijke situatie kan het lid, in afwachting
van de rechtelijke uitspraak, geen TKBN-lid blijven of worden via een andere TKBN-vereniging. Indien
schuldigverklaring volgt blijft de schorsing ook voor andere TKBN-verenigingen gehandhaafd en kan
betrokkene geen lid worden via een andere TKBN-vereniging, of als persoonlijk lid.
Schort de vereniging het lidmaatschap op dan informeert de vereniging de TKBN en vervalt daarmee
automatisch het lidmaatschap via deze vereniging.

  1. VERTROUWENSCOMMISSIE

De Vertrouwenscommissie heeft tot taak het voorgenomen bestuurlijke besluit te toetsen en
vervolgens te bekrachtigen, te verwerpen of terug te verwijzen; de commissie wordt hiertoe
gemachtigd door de Ledenvergadering. De commissie kan betrokkenen opnieuw horen; het initiatief
daartoe kan ook bij een betrokkene liggen waardoor deze fase tevens een beroepsmogelijkheid
wordt. De Vertrouwenscommissie bestaat uit twee leden van de Futen die geen functie in het
bestuur hebben. De commissieleden worden jaarlijks gekozen/herkozen bij de Algemene
Ledenvergadering.

3.1 Registratie AVG
De privacywetgeving verbiedt het vastleggen in de ledenadministratie van persoonsgegevens die
verband houden met strafrechtelijke zaken. Ingeval van schorsing van een lid mag dat dus niet in de
ledenadministratie worden vastgelegd. Het dossier waarvan hier sprake is, is geen gegevensbestand
met persoonsgegevens dat geautomatiseerd wordt verwerkt. Op dit dossier is de AVG niet van
toepassing. Het dossier wordt vernietigd na afronding van de kwestie. In de ledenadministratie dient,
evenals bij opzegging wegens wanbetaling , een codering te worden gebruikt die voor de
penningmeester/ledenadministratie herkenbaar is voor een opgezegd lid.