Dec 2021 – Natura 2000

Dit najaar werden we geconfronteerd met boeien die ons weg moeten houden bij de oevers aan de oostkant van het meer. Het leidde hier en daar tot opgetrokken wenkbrauwen. Het Zuidlaardermeer is immers een (water)recreatiegebied en het varen langs de oevers is juist zo leuk. Maar het is ook een natuurgebied met bijzondere plant- en diersoorten. Hoe verhouden die kwaliteiten zich eigenlijk tot elkaar? Ik ben op zoek gegaan en heb op de website van de provincie Groningen het beheerplan doorgeplozen. Geen simpel klusje, want 206 blz. dik.

Het Zuidlaardermeer-gebied is een Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waar bedreigde plant- en diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd door de vernieuwde Natuurbeschermingswet 1998.

Het Zuidlaardermeer-gebied is in 2010 aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege bijzondere natuurwaarden, zoals groot open water, brede stroken met overjarig riet en drassige overgangszones. Er gelden specifieke beschermingsdoelen voor de broedvogels Roerdomp, Porseleinhoen, Rietzanger en de niet-broedvogels Kleine zwaan, Toendrarietgans, Kolgans, Smient en Slobeend.

Roerdomp

In het verplichte Natura 2000 beheerplan, geschreven door de provincie Groningen, staat in hoeverre en hoe menselijke activiteiten effect hebben op de beschermingsdoelen.

Het plan loopt van 2015 – 2021, en over kanovaren staat er het volgende. Kanovaren vormt op zich geen verstoring van de meeste hierboven genoemde soorten, alleen over de roerdomp zijn er zorgen. De kanoërs begeven zich af en toe in de rietzones. Wanneer die verstoring zich regelmatig voordoet, kan dat een deel van hun potentiele leefgebied ongeschikt maken. Daarom is het voor roeiers en kanoërs van belang een afstand van 50 m aan te houden tot de oeverzones.

Ook wordt van vaarrecreanten (en anderen) gevraagd om broedterritoria van roerdomp en porseleinhoen, en de winterrustgebieden van watervogels te respecteren.

Gedurende de looptijd van het plan moest verder worden onderzocht, hoe intensief het gebruik van de oeverzones door recreanten eigenlijk is, evenals het gebruik van het meer door recreanten in de winterperiode. Mogelijk zouden er op basis van deze informatie extra zoneringsmaatregelen nodig zijn. Misschien verklaart dit dus de plaatsing van de extra boeien?

In het plan staat ook dat er bij ontwikkeling van natuur ruimte moet zijn en blijven voor oeverrecreatie en een directe beleving van het water van het Zuidlaardermeer. Dat lijkt me goed nieuws voor ons. Ik lees zelfs ook dat er plannen zijn voor de ontwikkeling van kanoroutes in het Zuidlaardermeer-gebied. Die hebben wij dan weer niet nodig, toch?

Renate Sanders

Bronnen:

Rijksoverheid.nl

Natura 2000 beheerplan, provinciegroningen.nl

Plaats een reactie